Avokatura e shtetit në nivel qendror

Në nivel qëndror Avokatura e Shtetit përbëhet nga katër zyra të cilat ushtrojnë  kompetenca territoriale dhe lëndore në  nivel  kombëtar.Ato janë :

a.Zyra e përfaqësimit ligjor në  gjykatat  kombëtare;

b.Zyra e këshillimi dhe koordinimit ndërministror;

c.Zyra e përfaqësimit në  gjykatat e huaja,ndërkombëtare dhe në  arbitrazhin ndërkombëtar.

d. Zyra e Inspektimit