NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr. 485, datë 17.10.2023 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

“Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave në çështjen e Arbitrazhit Ndërkombëtar ICSID”

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 27.10.2023 ora 11:30 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

–        arbitrazh.ICSID@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment”, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.485 dated 17.10.2023, the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer/law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” NdĂ«rtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

“Representation and defense of interests in the case of International ICSID Arbitration”

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 27.10.2023, time 11.30 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

–         arbitrazh.ICSID@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr. 289, datë 05.06.2023 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

“Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave në çështjen e Arbitrazhit Ndërkombëtar sipas rregullave të UNCITRAL”

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 13.06.2023 ora 12:30 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

–     arbitrazh.unicitral@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment”, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.289 dated 05.06.2023, the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer/law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” NdĂ«rtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

“Representation and defence of interests in the case of International Arbitration according to the rules of UNCITRAL ”

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 13.06.2023, time 12.30 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

–       arbitrazh.unicitral@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr. 178, datë 05.04.2023 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

“Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave në çështjen e Arbitrazhit Ndërkombëtar Ad Hoc sipas rregullave të UNCITRAL”

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 19.04.2023 ora 12:30 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbitrazh.adhoc@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment”, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.178 dated 05.04.2023, the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer/law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” NdĂ«rtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

“Representation and defence of interests in the case of International Ad Hoc Arbitration according to the rules of UNCITRAL ”

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 19.04.2023, time 12.30 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbitrazh.adhoc@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM PĂ‹R SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PĂ‹R MAGJISTRATĂ‹ & NDIHMĂ‹S LIGJORĂ‹

SOM 11024_1

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës, se në datë 1 shkurt 2023, fillojnë regjistrimet për provimin e pranimit për kandidatë për magjistratë për vitin akademik 2023-2024.
Numri i vendeve vakante për pranimin në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik  2023-2024, do të jetë 80 kandidatë  për magjistratë, nga të cilët 40 profili gjyqtarë dhe 40 profili prokurorë, si dhe 15 kandidatë për ndihmës ligjorë.
Regjistrimi i kandidatĂ«ve pĂ«r magjistratĂ« dhe ndihmĂ«s ligjorĂ« do tĂ« bĂ«het nĂ« sekretarinĂ« shkencore tĂ« Programit tĂ« Formimit Fillestar pranĂ« ShkollĂ«s sĂ« MagjistraturĂ«s nĂ« periudhĂ«n 1 shkurt – 28 shkurt 2023, nga ora 9.00 – 14.00, nga e HĂ«na nĂ« tĂ« Premte (Godina e re, “Poli i DrejtĂ«sisĂ«”, rruga “Ana Komnena”, TiranĂ«).

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit:  www.magjistratura.edu.al ose kontaktoni me Shkollën e Magjistraturës në adresën e e-mail-it info@magjistratura.edu.al

MĂ« poshtĂ« Ă«shtĂ« linku nĂ« Youtube pĂ«r Procesin e rekrutimit tĂ« kandidatĂ«ve nĂ« Programin e Formimit Fillestar – Shkolla e MagjistraturĂ«s:

https://youtu.be/0wpG7j5nZdc