Avokatura e shtetit në nivel vendor

Në nivel vendor Avokatura e Shtetit përbëhet nga:

a. Gjashtë  zyra të cilat ushtrojnë  kompetenca  territoriale dhe lëndore në nivel  të  rretheve gjyqësore të  gjykatave të apelit për çështje që  nuk janë  kompetencë e Avokatëve të Shtetit pranë  ministrive. Secila prej tyre drejtohet nga një  kryetar. Ato janë:

I        Zyra vendore Tiranë

II       Zyra vendore Durrës

III      Zyra vendore Vlorë

IV     Zyra vendore Shkodër

V      Zyra vendore Gjirokastër

VI    Zyra vendore Korcë

b. Avokatët e Shtetit pranë  ministrive të  cilët ushtrojnë  kompetenca lëndore për fushën e veprimtarisë së ministries  përkatëse dhe territorial  për të gjithë territorin e vendit,brenda kompetencës lëndore.Avokatët e Shtetit  pranë ministrive kanë varësi funksionale nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit dhe varësi administrative nga titullari i instuticionit, pranë  të cilit veprojnë.