Kontakt

Mund të komunikoni me Avokaturën e Shtetit nëpërmjet mjeteve të mëposhtme:

Me postë në adresën: Avokatura e Shtetit, Rr.“Abdi Toptani“, Nd. 5, kati IV, Tiranë            

Me telefon në numrin: +355 42253600.

Me anë të postës elektronike në adresën: kabineti@avokaturashtetit.gov.al