Njoftim për Shpalljen e Pozicioneve Vakante Pranë Avokaturës së Shtetit

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr.239, datë 06.07.2022 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase / të huaj dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqiperi.

 

Objekti i kontratës

“Përfaqësimi i Republikës së Shqipërisë në një procedurë rishikimi të një vendimi arbitrazhi në ICSID”

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 14.7.2022 ora 13:00 CET

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

 

arbitrazhISCID@avokaturashtetit.gov.al

 

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020″On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment”, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no. 239, dated 06.07.2022, of the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of domestic or foreign lawyer/law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” NdĂ«rtesa 5, Kati 4, Tirana, Albania

 

Contract subject
“Representation of the Republic of Albania in a procedure for the review of an ICSID arbitration decision”.

 

Deadline and place for delivering the bids

 

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 14.7.2022 time 13:00 CET

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

 

arbitrazhISCID@avokaturashtetit.gov.al

Aktivitet trajnues me temë Mbështetja e zbatimit të vendimeve gjyqësore dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ në Shqipëri

 

 

Aktiviteti ne Pogradec

35 Avokatë Shteti nga zyrat qendrore dhe rajonale të Tiranës, Durrësit dhe Korçës ishin pjesë e aktivitetit të ngritjes së kapaciteteve për zbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) dhe të drejtave të pronës, që u zhvillua në datat 27-28 maj në Pogradec. Trajnimi i organizuar në kuadër të aksionit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Mbështetja e zbatimit të vendimeve gjyqësore dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ në Shqipëri (D-REX)”, kishte për qëllim angazhimin aktiv të stafit të Avokaturës së Shtetit dhe përfaqësuesve nga zyrat e saj rajonale për të diskutuar dhe mësuar më shumë rreth sfidave kryesore dhe përpjekjeve të ndërlidhura për një zbatim efikas të masave individuale dhe të përgjithshme të vendosura nga GJEDNJ në vendimet e saj ndaj Shqipërisë.

Drejtuar nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, Odise Moçka, me mbështetjen e dy pedagogëve të shquar të Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, diskutimet stimuluese u fokusuan në disa vendime të GJEDNJ-së si Beshiri kundër Shqipërisë, Strazimiri kundër Shqipërisë, Kola dhe Bara kundër Shqipërisë, si dhe legjislacioni kyç, duke theksuar rolin specifik të Avokatit të Shtetit në lidhje me regjistrimin e pronave dhe finalizimin e proceseve  kalimtare të pronësisë.