Zyra e Përfaqësimit Ligjor në Gjykatat Kombëtare

Zyra e përfaqësimit ligjor në gjykatat kombëtare është përgjegjëse për përfaqësimin e interesave pasurore të shtetit pranë Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese. Në raste të veçanta, me urdhër të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, avokatët e shtetit të këtij sektori kryejnë përfaqësimin edhe pranë gjykatave të tjera kombëtare.

Avokatët e shtetit emëruar pranë kësaj zyre: