Zyra e Inspektimit

Zyra e inspektimit është struktura përgjegjëse për kryerjen e inspektimit të veprimtarisë së avokatëve të shtetit, në të dyja nivelet e organizimit, si dhe kryerjen e funksioneve mbështetëse, në rastet kur vihen re pamjaftueshmëri në burime, materiale dhe njerëzore, për ushtrimin me efektivitet të funksioneve të institucionit.

Avokatët e shtetit emëruar pranë kësaj zyre: