Ftesë për negociata / Bidding invitation

NJOFTIM FTESE PËR NEGOCIATA (see below for English)

Avokatura e Shtetit, në bazë nenit 18, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 419 datë 18.05.2015 dhe Urdhrit nr. 70 datë 18.05.2015 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, shpall njoftimin e Ftesës për Negociata si më poshtë:

Autoriteti Kontraktor: Avokatura e Shtetit të Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë Blv. “Zogu I” Tiranë, Shqipëri

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimi: Mbrojtje e interesave të Republikës së Shqipërisë në kuadër të procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm dhe njohjes të një vendimi arbitrazhi ndërkombëtar.

Dorëzimi dhe hapja e ofertave: Ofertat duhet të dërgohen në adresën Avokatura e Shtetit, Ministria e Drejtësisë, Blv. Zogu I, Tiranë, Shqipëri deri ditën e Enjte datë 21.05.2015, ora 12:00. Ofertat do të hapen ditën e Enjte më 21.05.2015, ora 13:00 në prani të gjithë anëtarëve të Komisionit.

Për informacion më të detajuar dhe për Ftesën për Negociata në formatin e plotë, lutemi të kontaktoni personin e mëposhtëm:
Brunilda Lilo
Avokate Shteti
Tel/Fax: +355 4 22 53 544
brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al
***
BIDDING INVITATION NOTIFICATION

The State Advocacy Office, on basis  of article 18 of the Law no. 10018 dated 13.11.2008 “On State Advocacy”, Decision of the Council of Ministers no. 419 dated 18.05.2015 and Order no. 70 dated 18.05.2015 of the State Advocate General, announces the Bidding Invitation Notification as follows:

Contracting Authority: The State Advocacy Office of the Republic of Albania with address: The Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana Albania

Subject matter of the Bidding Invitation/Service: Protection of the interests of the Republic of Albania in the framework of the enforceable execution and recognition procedures of an international arbitration award.

Delivery and bids opening: The bids shall be sent at the address “Avokatura e Shtetit, Ministria e Drejtësisë, Blv. Zogu I, Tirana, Albania” until Thursday date 21.05.2015, time 12.00 CET. The Bids shall open on Thursday date 21.05.2015, time 13.00 CET in the presence of all Commission Members.

For detailed information and to request the Bidding Invitation in full format, please contact the following person:
Brunilda Lilo
State Advocate
Tel/Fax: +355 4 22 53 544
brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al