Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” , nenin 2 të Ligjit 77/2016 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe kompanisë “Star Bridge Port Developments Limited”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e portit të Karpenit, zonës mbështetëse të portit dhe asaj ekonomike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 112 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Asistenca e Komisionit të Negocimit të Kontratës, në zhvillimin e procesit të negocimit të propozimit të paraqitur, dhe lidhjes së kontratës me objekt “projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e portit të Karpenit, zonës mbështetëse të portit dhe asaj ekonomike” ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe shoqërisë “Star Bridge Port Developments Limited”.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”, article 2 of Law 77/2016 “On determining the specific procedure for negotiation and conclusion of the Concession Contract/PPP with object design, construction, operation, maintenance and management of Karpen Port, support zone and economic area, between Albanian State and the company “Star Bridge Port Developments Limited”, the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 112 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Assistance to the Committee on Contract Negotiation, in conducting the negotiation process of the proposal submitted and conclusion of the contract with object “On design,construction, operation, maintenance and management of Karpen Port, support zone and economic area” between Albanian State and “Star Bridge Port Developments Limited” company.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 110 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike – OSHEE në  zhvillimin e një procesi arbitrazhi para Institutit të Arbitrazhit të Dhomës Zvicerane (SCAI)), për mosmarrëveshje të pretenduara si të lindura nga një kontratë për furnizim me energji elektrike e lidhur ndërmjet palës së përmendur më lart dhe Paditësit.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”,  the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 110 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

 

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the company Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike – OSHEE in an arbitration proceeding brought before the Swiss Chambers Arbitration Institution (SCAI) for disputes assumed as arised out from a contract on energy delivery entered into between the above-mentioned party and the Claimant.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 111 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës përNegociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe Albpetrol SH.A. në zhvillimin e një procesi arbitrazhi para Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC), për mosmarrëveshje të pretenduara si të lindura nga Marrëveshje Hidrokarbure dhe Licencë Marrëveshje të lidhura ndërmjet palëve të lart-përmendura dhe Paditësit.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”,  the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 111 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the Ministry of Infrastructure and Energy, the National Agency of Natural Resources and Albpetrol Sh.A, in an ICC arbitration proceedings for disputes assumed as arised out from Petroleum Agreements and License Agreements entered into between the above-mentioned parties and the Claimant.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 109 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës përNegociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e e Republikës së Shqipërisë një zhvillimin e gjykimit të një procesi arbitrazhi para Qendrës Ndërkombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID), për mosmarrëveshje të pretenduara investimesh.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”,  the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 109 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the Republic of Albania in an arbitration proceeding brought before the International Center on Settlement of Investment Disputes (ICSID), for alleged investment disputes.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zhvillimit të politikave rinore, shpall hapjen e thirjes për aplikim për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike.

Ky program është mundësi për të rinj profesionistë, 21 deri 26 vjeç, të cilët  janë të diplomuar në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor” dhe janë të interesuar për të patur praktikë pune në sektorin publik.

Nëse jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit publik dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike dhe komunikimi

Kujdes: duhet të keni përfunduar minimalisht studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’.
Ky program do të zgjasë 3 muaj dhe është pa pagesë.
Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike nga institucionet përkatëse.
Vëmendje: do të lajmërohen vetëm fituesit.
Në kuadër të këtij programi, aktualisht Avokatura e Shtetit kërkon 6 (gjashtë) praktikantë si më poshtë:

Zyra Vendore e Avokaturës së Shtetit
Tiranë
1
Juristë
 
Gjirokastër
1
Juristë
 
Durrës
1
Juristë
 
Vlorë
1
Juristë
 
Shkodër
1
Juristë
 
Korce
1
Juristë

Për më shumë informacion rreth këtij programi, si dhe për të aplikuar, ju lutem vizitoni faqen praktika.sociale.gov.al