Njoftim në lidhje me fituesit e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Në përfundim të fazës së vlerësimit të aplikantëve për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, pranë Avokaturës së Shtetit, ju informojmë si më poshtë mbi listën e fituesve dhe aplikantëve në listë pritjeje.

Fituesit

Emër/Mbiemër Profili studimor (Shembull Shkenca Sociale, Juridik, Ekonomi etj.) Institucioni Qyteti Pikët totale për aplikant që ka vendosur komisioni Faza e përzgjedhjes (në varesi se në çfarë faze është përzgjedhur)
1 Amanda Selgjeka Juridik Zyra Vendore Tiranë 36 Fitues faza e 1-re
2 Stiliana Gaziaj Juridik Zyra Vendore Gjirokaster 38 Fitues faza e 1-re
3 Nensi Naun Juridik Zyra Vendore Korce 38 Fitues faza e 1-re
4 Klaren Mulalliu Juridik Zyra Vendore Durres 25 Fitues faza e 1-re
5 Ingrid Lalike Juridik Zyra Vendore Vlore 32.5 Fitues faza e 1-re
6 Domeniko Precaj Juridik Zyra Vendore Shkoder 27 Fitues faza e 1-re

Listë pritje

Emër/Mbiemër Profili studimor (Shembull Shkenca Sociale, Juridik, Ekonomi etj.) Institucioni Qyteti Pikët totale për aplikant që ka vendosur komisioni
1 Esiona Zeneli Juridik Zyra Vendore Tiranë 35
2 Erma Elezi Juridik Zyra Vendore Tiranë 35
3 Elona Tota Juridik Zyra Vendore Tiranë 32.5
4 Rovalda Mema Juridik Zyra Vendore Tiranë 30
5 Besmira Kurti Juridik Zyra Vendore Tiranë 28.05
6 Megi Permeti Juridik Zyra Vendore Tiranë 27
7 Megi Kasapi Juridik Zyra Vendore Tiranë 27
8 Gentiana Geci Juridik Zyra Vendore Tiranë 26
9 Mishael Metalla Juridik Zyra Vendore Tiranë 26
10 Malbora Shehu Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
11 Enkeleda Limanaqi Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
12 Sidorela Memolla Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
13 Redona Cullhaj Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
14 Elina Kullau Juridik Zyra Vendore Tiranë 24.5
15 Anxhelina Mici Juridik Zyra Vendore Vlore 24
16 Malbora Lusha Juridik Zyra Vendore Durres 24
17 Adrian Sheshi Juridik Zyra Vendore Tiranë 23.5
18 Etleva Shtjefni Juridik Zyra Vendore Shkoder 23
19 Donatela Spahija Juridik Zyra Vendore Tirane 23
20 Driola Gruda Juridik Zyra Vendore Tiranë 22
21 Gineda Duka Juridik Zyra Vendore Tiranë 22
22 Fabian Gozhita Juridik Zyra Vendore Tiranë 21

Shpallje vende vakante në Avokaturën e Shtetit

Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike, i ngarkuar ekskluzivisht për dhënien e asistencës juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike. Asistenca juridike përfshin shërbimin këshillimor dhe të përfaqësimit.

Në mbështetje të organikës dhe strukturës aktuale të Avokaturës së Shtetit,  miratuar  me urdhrin nr. 150, datë 10.11.2015 të Kryeministrit të RSH-së “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 98 dt. 21.02.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së avokaturës së shtetit”, si dhe në referim të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të nenit 25, pika “4” të Rregullores së Brendshme të Avokaturës së Shtetit, miratuar me urdhrin nr. 275/1, datë 14.01.2009 të Ministrit të Drejtësisë, Avokatura e Shtetit shpall vendet vakante për pozicionin “Avokat Shteti” pranë Avokaturës së Shtetit.

Kushtet dhe kritetet e aplikimit:

1. Avokat i Shtetit mund të emërohet çdo shtetas shqiptar, që plotëson kushtet e mëposhtme:

a) Të jetë diplomuar sipas sistemit të vjetër me titullin “Jurist” ose sipas sistemit të ri të disponojë të paktën gradën “Master Profesional”. Përparësi do të kenë ata
të zotërojnë gradën “Master i Shkencave”.
b) Të ketë një përvojë pune në praktikën gjyqësore ose administrative prej të paktën 5 vitesh;
c) Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale, ose të mos jetë larguar nga shërbimi civil apo çdo funksion tjetër publik për shkelje ose paaftësi në kryerjen e detyrave;
d) Të mos jetë në kushtet e konfliktit të interesit, sipas dispozitave të këtij ligji;
e) Të plotësojë kriteret e tjera morale dhe profesionale.
f) Të njohë një nga gjuhët në vijim: Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht ose Italisht.

2. Në rastin e shtetasit shqiptar, të diplomuar për drejtësi, me rezultate të larta, në universitete të njohura të huaja, apo të diplomuar në shkolla pasuniversitare, ekuivalente me Shkollën e Magjistraturës, kushti i përvojës në punë, i përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni, është të paktën 3 vjet.

3. Të diplomuarit në Shkollën e Magjistraturës përjashtohen nga kushti i përvojës në punë, të përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

    1. Avokatët e Shtetit të Avokaturës së Shtetit janë përgjegjës për dhënien e asistencës juridike institucioneve shtetërore dhe enteve publike të njësisë territoriale.
    2. Avokatët e Shtetit të Avokaturës së Shtetit përfaqëson dhe mbron interesat pasurorë të shtetit shqiptar pranë gjykatave kombëtare pa autorizim të posaçëm të të përfaqësuarit në çështjet gjyqësore, në të cilat një organ i administratës shtetërore ose Republika e Shqipërisë është palë.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin Evropian.
b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dorëzimi i dokumentave mund të bëhet në adresën e Avokaturës së Shtetit si më poshtë:

Avokatura e Shtetit
Ministria e Drejtësisë
Blv. Zogu i Parë
Tiranë, Shqipëri

Ose në adresën e emailit: kabineti@avokaturashtetit.gov.al

Afati për aplikim është data 30 Nëntor 2017.

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” , nenin 2 të Ligjit 77/2016 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe kompanisë “Star Bridge Port Developments Limited”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e portit të Karpenit, zonës mbështetëse të portit dhe asaj ekonomike”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 112 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Asistenca e Komisionit të Negocimit të Kontratës, në zhvillimin e procesit të negocimit të propozimit të paraqitur, dhe lidhjes së kontratës me objekt “projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e portit të Karpenit, zonës mbështetëse të portit dhe asaj ekonomike” ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe shoqërisë “Star Bridge Port Developments Limited”.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”, article 2 of Law 77/2016 “On determining the specific procedure for negotiation and conclusion of the Concession Contract/PPP with object design, construction, operation, maintenance and management of Karpen Port, support zone and economic area, between Albanian State and the company “Star Bridge Port Developments Limited”, the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 112 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Assistance to the Committee on Contract Negotiation, in conducting the negotiation process of the proposal submitted and conclusion of the contract with object “On design,construction, operation, maintenance and management of Karpen Port, support zone and economic area” between Albanian State and “Star Bridge Port Developments Limited” company.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 110 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike – OSHEE në  zhvillimin e një procesi arbitrazhi para Institutit të Arbitrazhit të Dhomës Zvicerane (SCAI)), për mosmarrëveshje të pretenduara si të lindura nga një kontratë për furnizim me energji elektrike e lidhur ndërmjet palës së përmendur më lart dhe Paditësit.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”,  the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 110 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the company Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike – OSHEE in an arbitration proceeding brought before the Swiss Chambers Arbitration Institution (SCAI) for disputes assumed as arised out from a contract on energy delivery entered into between the above-mentioned party and the Claimant.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 111 datë 6.10.2017 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Ministria e Drejtësisë, Blv “Zogu I” Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës përNegociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe Albpetrol SH.A. në zhvillimin e një procesi arbitrazhi para Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC), për mosmarrëveshje të pretenduara si të lindura nga Marrëveshje Hidrokarbure dhe Licencë Marrëveshje të lidhura ndërmjet palëve të lart-përmendura dhe Paditësit.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

***

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”,  the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 111 dated 6.10.2017 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Ministry of Justice, Blv “Zogu I” Tirana, Albania

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the Ministry of Infrastructure and Energy, the National Agency of Natural Resources and Albpetrol Sh.A, in an ICC arbitration proceedings for disputes assumed as arised out from Petroleum Agreements and License Agreements entered into between the above-mentioned parties and the Claimant.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al