NJOFTIM PĂ‹R SHTYP / PRESS RELEASE

NJOFTIM PĂ‹R SHTYP

Një tjetër fitore e Shqipërisë në ICSID

Në Dhjetor 2016, Shqipëria u padit në ICSID (Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve nga Investimet) nga Anglo Adriatic Group Limited për mosmarrëveshje të pretenduara si të lindura nga investime të mbrojtura nga Konventa e ICSID dhe ligji nr. 7764 dt. 02.11.1993 “Mbi Investimet e Huaja”. Pretendimet e Paditësit arrinin në qindra milionë dollarë.

Shqipëria paraqiti kundërshtime mbi juridiksionin e Qendrës Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve nga Investimet duke parashtruar, ndër të tjera, se investimi i pretenduar nga Paditësi nuk përfaqësonte një investim të mbrojtur nga Konventa e ICSID dhe  ligji shqiptar për investimet e huaja.

Trupa e gjykimit në arbitrazh vendosi përfundimisht mbi mosmarrëveshjet, në favor të Shqipërisë duke përcaktuar se investimi i pretenduar nuk gëzonte as mbrojtjen ndërkombëtare të Konventës së ICSID dhe as mbrojtjen kombëtare dhe ndërkombëtare të siguruar nga ligji shqiptar për investimet e huaja.

Gjithashtu Paditësi u urdhërua të rimbursojë kostot administrative të arbitrazhit të paguara nga Shqipëria.

PRESS RELEASE

Another victory of Albania in ICSID

In December 2016, Anglo Adriatic Group Limited initiated ICSID arbitration proceedings against Albania relating to disputes alleged to arise out of protected investments under the ICSID Convention and the Albanian Law no. 7764 date. 02.11.1993 “On Foreign Investments”. The Claimant’s claims amounted to hundreds of millions of dollars.

Albania submitted objections to the jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, stating, inter alia, that the alleged investments did not constitute qualified investments either in terms of the ICSID Convention or the Albanian law on foreign investments.

The Tribunal finally determined the dispute in the favor of Albania, stating that the alleged investments enjoyed neither international protection under the ICSID Convention nor the international and national protection provided by the Albanian law on foreign investments.

In addition, the Claimant was ordered to reimburse the administrative arbitration costs already incurred by Albania.