Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 3 datë 12.01.2018 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: R. “Abdi Toptani”, ish Hotel “Drini”, Kati 5, Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtjae e Republikës së Shqipërisë në zhvillimin e gjykimit të një procesi arbitrazhi para Qendrës Ndërkombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID), për mosmarrëveshje të pretenduara investimesh.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dheformatin e plotë të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

*** (for English)

NOTIFICATION ON THE INVITATION FOR BID

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”, the Decision of the Council of Ministers no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 03 dated 12.01.2018 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Street “Abdi Toptani” former hotel Drini, Floor 5, Tirana, Albania.

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the Republic of Albania in an arbitration proceeding brought before the International Centeron Settlement of Investment Disputes (ICSID), for all egged investment disputes.

Expression of interest

Should you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Brunilda Lilo

State Advocate

Email: brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al