Ftesë për Negociata / Bidding Invitation

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë shpall në faqen e saj zyrtare një Ftesë për Negociata për sigurimin e asistencës dhe përfaqësimit të Republikës së Shqipërisë në çështjen e arbitrazhit të paraqitur para Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC) për mosmarrëveshje të lindura nga Marrëveshja e Koncesionit BOT, me shoqërinë “HYDRO” S.R.L.

Asistenca përfshin vlerësimin e situates juridike, përfaqësimin në gjykimin në arbitrazh ndërkombëtar dhe asistencën në rast negociatash.

Nëse do keni nevojë për më shumë informacion mbi kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, lutemi t’i referoheni dokumentit bashkëngjitur (Ftesa për Negociata nr. 3051/27 Prot. datë 23.01.2015).

Nëse jeni të interesuar, lutemi të paraqitni ofertën tuaj në përputhje me Ftesën për Negociata bashkëngjitur.
___

The State Advocacy Office of the Republic of Albania announces on its website a bidding invitation for providing assistance and representation of the Republic of Albania in the arbitration proceeding brought before the International Chamber of Commerce (ICC) for disputes arised out from BOT Concession Agreement with the company “HYDRO” S.R.L..

The assistance includes assessment of the legal situation, representation in the international arbitration proceeding and assistance in case of negotiations.

Should you need more information about the selection criteria and procedures, please refer to the attached document (Bidding Invitation no. 3051/27 Prot. dated 23.01.2015).

If you are interested, please submit your offer in accordance with the Bidding Invitation attached hereto.