NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr.170, datë 10.5.2022 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së studios së avokatisë të huaj dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

Ofrimi i shërbimeve të konsulencës ligjore në kuadër të parandalimit dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërkombëtare dhe arbitrazhit ndërkombëtar.

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 23.5.2022 ora 12:30 CET

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbcons@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020″On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment””, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no. 170 dated 10.5.2022, of the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a foreign law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” NdĂ«rtesa 5, Kati 4, Tirana, Albania

 

Contract subject

Providing legal consulting services in the framework of prevention and resolution of international disputes and international arbitration.

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 23.5.2022 time 12:30 CET

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbcons@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr.139, datë 19.04.2022  të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë, në një proces arbitrazhi të iniciuar para Institutit të Arbitrazhit të Dhomës së Tregtisë së Stokholmit (SCC).

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 11.05.2022 ora 12:30 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbitrazhSCC@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment”, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.139 dated 19.04.2022, the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer/law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” NdĂ«rtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

Representation and protection of the interests of the Republic of Albania, in an arbitration process initiated before the Arbitration Institute of the Stokholm Chamber of Commerce – SCC

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 11.05.2022, time 12.30 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbitrazhSCC@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESĂ‹ PĂ‹R OFERTĂ‹

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës”, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr.112, datë 24.03.2022 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios ligjore vendase/të huaj  në rastin e ndjekjes  së procedurave gjyqësore përpara gjykatave sllovake, në Bratislavw, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse, për të marrë pjesë në këtë procedure, me detajet si më poshtë vijon:

Autoriteti Kontraktues:

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës:

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Koorporatës Elektroenergjitike Shqiptare (në vijim KESH SH.A.), në mënyrën më të mirë të mundshme profesionale, dhe për më të mirën e interesit të tij, për përftimin/vjeljen e Garancisë së një shoqërie tregtare, lëshuar për llogari të një shoqërie të kontrolluar prej saj, përpara gjykatave kompetente të Sllovakisë, në Bratislavë.

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave:

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 08.04.2022 ora 12:00 CET.

 

Shprehja e interesit:

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail në adresën: gjykatatehuaja@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment””, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.112, dated 24.03.2022, the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer/law firm  in the case of court proceedings before the Slovak courts in Bratislava and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

Contracting Authority:

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tirana Albania.

 

Contract subject:

Representation and protection of the interests of the Albanian Electricity Energy Corporation SH.A. Republic of Albania for the enforcement/obtaining of the Guarantee in the case of following court proceedings before the Slovak courts in Bratislav.

 

Deadline and place for delivering the bids:

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date08.04.2022, time 12.00 CET.

 

Expression of interest:

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address: gjykatatehuaja@avokaturashtetit.gov.al

Njoftim për Shpalljen e Pozicioneve Vakante Pranë Avokaturës së Shtetit