Shpallje vende vakante në Avokaturën e Shtetit

Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike, i ngarkuar ekskluzivisht për dhënien e asistencës juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike. Asistenca juridike përfshin shërbimin këshillimor dhe të përfaqësimit.

Në mbështetje të organikës dhe strukturës aktuale të Avokaturës së Shtetit,  miratuar  me urdhrin nr. 150, datë 10.11.2015 të Kryeministrit të RSH-së “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 98 dt. 21.02.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së avokaturës së shtetit”, si dhe në referim të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të nenit 25, pika “4” të Rregullores së Brendshme të Avokaturës së Shtetit, miratuar me urdhrin nr. 275/1, datë 14.01.2009 të Ministrit të Drejtësisë, Avokatura e Shtetit shpall vendet vakante për pozicionet si më poshtë:

 1. “Avokat Shteti” pranë Avokaturës së Shtetit në nivel qendror,
 2. “Avokat Shteti” pranë Avokaturës së Shtetit në nivel vendor.

Kushtet dhe kritetet e aplikimit:

1. Avokat i Shtetit mund të emërohet çdo shtetas shqiptar, që plotëson kushtet e mëposhtme:

a) Të jetë diplomuar sipas sistemit të vjetër me titullin “Jurist” ose sipas sistemit të ri të disponojë të paktën gradën “Master Profesional”. Përparësi do të kenë ata
të zotërojnë gradën “Master i Shkencave”.
b) Të ketë një përvojë pune në praktikën gjyqësore ose administrative prej të paktën 5 vitesh;
c) Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale, ose të mos jetë larguar nga shërbimi civil apo çdo funksion tjetër publik për shkelje ose paaftësi në kryerjen e detyrave;
d) Të mos jetë në kushtet e konfliktit të interesit, sipas dispozitave të këtij ligji;
e) Të plotësojë kriteret e tjera morale dhe profesionale.
f) Të njohë një nga gjuhët në vijim: Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht ose Italisht.

2. Në rastin e shtetasit shqiptar, të diplomuar për drejtësi, me rezultate të larta, në universitete të njohura të huaja, apo të diplomuar në shkolla pasuniversitare, ekuivalente me Shkollën e Magjistraturës, kushti i përvojës në punë, i përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni, është të paktën 3 vjet.

3. Të diplomuarit në Shkollën e Magjistraturës përjashtohen nga kushti i përvojës në punë, të përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

  1. Avokatët e Shtetit të Avokaturës së Shtetit janë përgjegjës për dhënien e asistencës juridike institucioneve shtetërore dhe enteve publike të njësisë territoriale.
  2. Avokatët e Shtetit të Avokaturës së Shtetit përfaqëson dhe mbron interesat pasurorë të shtetit shqiptar pranë gjykatave kombëtare pa autorizim të posaçëm të të përfaqësuarit në çështjet gjyqësore, në të cilat një organ i administratës shtetërore ose Republika e Shqipërisë është palë.

Dokumentacioni i nevojshëm

a – Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin Evropian.
b – Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c – Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d – Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e – Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f – Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h – Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i – Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dorëzimi i dokumentave mund të bëhet në adresën e Avokaturës së Shtetit si më poshtë:

Avokatura e Shtetit
Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kati IV
Tiranë, Shqipëri

Ose në adresën e emailit: kabineti@avokaturashtetit.gov.al

Shpallje vende vakante në Avokaturën e Shtetit

AVOKAT SHTETI NË ZYRËN E PËRFAQËSIMIT NË GJYKATAT E HUAJA, NDËRKOMBËTARE DHE NË ARBITRAZHIN NDËRKOMBËTAR.

Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike, i ngarkuar ekskluzivisht për dhënien e asistencës juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike. Asistenca juridike përfshin shërbimin këshillimor dhe të përfaqësimit.

Në mbështetje të organikës dhe strukturës aktuale të Avokaturës së Shtetit,  miratuar  me urdhrin nr. 150, datë 10.11.2015 të Kryeministrit të RSH-së “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 98 dt. 21.02.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së avokaturës së shtetit”, si dhe në referim të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të nenit 25, pika “4” të Rregullores së Brendshme të Avokaturës së Shtetit, miratuar me urdhrin nr. 275/1, datë 14.01.2009 të Ministrit të Drejtësisë, Avokatura e Shtetit shpall vendet vakante për pozicionin “Avokat Shteti” pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit, në Zyrën e Përfaqësimit në Gjykatat e Huaja, Ndërkombëtare dhe në Arbitrazhin Ndërkombëtar.

Kushtet dhe kriteret e aplikimit:

1. Avokat i Shtetit mund të emërohet çdo shtetas shqiptar, që plotëson kushtet e mëposhtme:

a) Të jetë diplomuar sipas sistemit të vjetër me titullin “Jurist” ose sipas sistemit të ri të disponojë gradën “Master i Shkencave”.

b) Të ketë një përvojë pune në praktikën gjyqësore ose administrative prej të paktën 5 vitesh;
c) Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale, ose të mos jetë larguar nga shërbimi civil apo çdo funksion tjetër publik për shkelje ose paaftësi në kryerjen e detyrave;

d) Të mos jetë në kushtet e konfliktit të interesit, sipas dispozitave të këtij ligji;

e) Të plotësojë kriteret e tjera morale dhe profesionale.

f) Të njohë një nga gjuhët në vijim: Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht ose Italisht.

2. Në rastin e shtetasit shqiptar, të diplomuar për drejtësi, me rezultate të larta, në universitete të njohura të huaja, apo të diplomuar në shkolla pasuniversitare, ekuivalente me Shkollën e Magjistraturës, kushti i përvojës në punë, i përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni, është të paktën 3 vjet.

3. Të diplomuarit në Shkollën e Magjistraturës përjashtohen nga kushti i përvojës në punë, të përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Avokatët e shtetit të kësaj zyre, të ndihmuar nga juristët, kanë këto detyra:

a)      Përfaqësojnë dhe mbrojnë interesat e Republikës së Shqipërisë pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe gjykatave ose institucioneve të tjera ndërkombëtare.

b)      Përgatisin me shkrim çdo akt lidhur me përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të shtetit shqiptar në gjykim, si dhe koordinojnë aktivitetin me institucionet e treta për këtë qëllim.

c)      Ndjekin udhëzimet e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit që kanë të bëjnë me veprimtarinë e zyrës.

d)     Raportojnë për pasojat që rrjedhin nga çështje në të cilat është i interesuar shteti shqiptar dhe për ato çështje që, aktualisht ose në të ardhmen, mund të cenojnë interesat e shtetit shqiptar.

e)      Paga referuese për këtë pozicion II-b + 10 000

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin Evropian.
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dorëzimi i dokumenteve mund të bëhet në adresën e Avokaturës së Shtetit si më poshtë:

Avokatura e Shtetit
Rr. Abdi Toptani, Nd. 5, Kati IV.
Tiranë, Shqipëri

Ose në adresën e emailit: kabineti@avokaturashtetit.gov.al

Afati për aplikim është data 15 Shkurt 2018.

Shpallje vende vakante në Avokaturën e Shtetit

AVOKAT SHTETI NË ZYRËN E KËSHILLIMIT DHE KOORDINIMIT NDËRMINISTROR

Avokatura e Shtetit është institucion qendror i administratës publike, i ngarkuar ekskluzivisht për dhënien e asistencës juridike për institucionet shtetërore dhe entet publike. Asistenca juridike përfshin shërbimin këshillimor dhe të përfaqësimit.

Në mbështetje të organikës dhe strukturës aktuale të Avokaturës së Shtetit,  miratuar  me urdhrin nr. 150, datë 10.11.2015 të Kryeministrit të RSH-së “Për disa ndryshime në Urdhrin nr. 98 dt. 21.02.2014 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së avokaturës së shtetit”, si dhe në referim të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të nenit 25, pika “4” të Rregullores së Brendshme të Avokaturës së Shtetit, miratuar me urdhrin nr. 275/1, datë 14.01.2009 të Ministrit të Drejtësisë, Avokatura e Shtetit shpall vend vakant për pozicionin “Avokat Shteti” pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit në Zyrën e Këshillimit dhe Koordinimit Ndërministror. .

Kushtet dhe kriteret e aplikimit:

1. Avokat i Shtetit mund të emërohet çdo shtetas shqiptar, që plotëson kushtet e mëposhtme:

a) Të jetë diplomuar sipas sistemit të vjetër me titullin “Jurist” ose sipas sistemit të ri të disponojë gradën “Master i Shkencave”.

b) Të ketë një përvojë pune në praktikën gjyqësore ose administrative prej të paktën 5 vitesh;
c) Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale, ose të mos jetë larguar nga shërbimi civil apo çdo funksion tjetër publik për shkelje ose paaftësi në kryerjen e detyrave;

d) Të mos jetë në kushtet e konfliktit të interesit, sipas dispozitave të këtij ligji;

e) Të plotësojë kriteret e tjera morale dhe profesionale.

f) Të njohë një nga gjuhët në vijim: Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht ose Italisht.

2. Në rastin e shtetasit shqiptar, të diplomuar për drejtësi, me rezultate të larta, në universitete të njohura të huaja, apo të diplomuar në shkolla pasuniversitare, ekuivalente me Shkollën e Magjistraturës, kushti i përvojës në punë, i përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni, është të paktën 3 vjet.

3. Të diplomuarit në Shkollën e Magjistraturës përjashtohen nga kushti i përvojës në punë, të përcaktuar në shkronjën “b” të pikës 1 të këtij neni.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Avokatët e shtetit të kësaj zyre:

a)      Koordinojnë këshillimin e organeve të administratës shtetërore dhe të enteve publike, sipas rregullave të miratuara nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit për këtë qëllim;

b)      Raportojnë lidhur me kontradiktat midis mendimeve këshillimore të zyrave vendore të Avokaturës së Shtetit dhe i propozojnë Avokatit të Përgjithshëm zgjidhje për çështjet e parashtruara, për të garantuar unitetin e doktrinës;

c)      Raportojnë lidhur me kontradiktat midis mendimeve këshillimore të avokatëve të shtetit pranë ministrive dhe i propozojnë Avokatit të Përgjithshëm zgjidhje për çështjet e parashtruara, për të garantuar unitetin e doktrinës;

d)     Bëjnë sugjerimet e nevojshme për ndërmarrjen e nismave ligjore, me qëllim që Avokati i Përgjithshëm i Shtetit t’i propozojë Ministrit të Drejtësisë;

e)      Bëjnë propozimet e nevojshme për koordinimin e aktivitetit këshillimor të avokatëve të shtetit nëpër ministri dhe kryejnë funksione të tjera koordinuese në këtë fushë, që do t’i ngarkohen nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit;

f)       Bëjnë kryesisht këshillimin e kontratave me rëndësi të veçantë ose me kërkesë të avokatëve të shtetit pranë ministrive, me miratimin paraprak të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit;

g)      I propozojnë Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit nxjerrjen e udhëzimeve lidhur me ushtrimin e funksionit këshillimor nga ana e zyrave vendore të Avokaturës së Shtetit;

h)      Kryejnë çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Avokati i Përgjithshëm i Shtetit në përputhje me legjislacionin në fuqi.

i)        Paga referuese për këtë pozicion II-b + 10 000

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 • Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin Evropian.
 • Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
 • Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 • Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
 • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
 • Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 • Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Dorëzimi i dokumenteve mund të bëhet në adresën e Avokaturës së Shtetit si më poshtë:

Avokatura e Shtetit
Rr. Abdi Toptani, Nd. 5, Kati IV.
Tiranë, Shqipëri

Ose në adresën e emailit: kabineti@avokaturashtetit.gov.al

Afati për aplikim është data 15 Shkurt 2018.

 

Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

NJOFTIM PER FTESE PER NEGOCIATA

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr. 10018 datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dhe Urdhrin nr. 3 datë 12.01.2018 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: R. “Abdi Toptani”, ish Hotel “Drini”, Kati 5, Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtjae e Republikës së Shqipërisë në zhvillimin e gjykimit të një procesi arbitrazhi para Qendrës Ndërkombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të Investimeve (ICSID), për mosmarrëveshje të pretenduara investimesh.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dheformatin e plotë të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm

Brunilda Lilo

Avokat Shteti

Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

*** (for English) Continue reading

Njoftim në lidhje me fituesit e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Në përfundim të fazës së vlerësimit të aplikantëve për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, pranë Avokaturës së Shtetit, ju informojmë si më poshtë mbi listën e fituesve dhe aplikantëve në listë pritjeje.

Fituesit

Emër/Mbiemër Profili studimor (Shembull Shkenca Sociale, Juridik, Ekonomi etj.) Institucioni Qyteti Pikët totale për aplikant që ka vendosur komisioni Faza e përzgjedhjes (në varesi se në çfarë faze është përzgjedhur)
1 Amanda Selgjeka Juridik Zyra Vendore Tiranë 36 Fitues faza e 1-re
2 Stiliana Gaziaj Juridik Zyra Vendore Gjirokaster 38 Fitues faza e 1-re
3 Nensi Naun Juridik Zyra Vendore Korce 38 Fitues faza e 1-re
4 Klaren Mulalliu Juridik Zyra Vendore Durres 25 Fitues faza e 1-re
5 Ingrid Lalike Juridik Zyra Vendore Vlore 32.5 Fitues faza e 1-re
6 Domeniko Precaj Juridik Zyra Vendore Shkoder 27 Fitues faza e 1-re

Listë pritje

Emër/Mbiemër Profili studimor (Shembull Shkenca Sociale, Juridik, Ekonomi etj.) Institucioni Qyteti Pikët totale për aplikant që ka vendosur komisioni
1 Esiona Zeneli Juridik Zyra Vendore Tiranë 35
2 Erma Elezi Juridik Zyra Vendore Tiranë 35
3 Elona Tota Juridik Zyra Vendore Tiranë 32.5
4 Rovalda Mema Juridik Zyra Vendore Tiranë 30
5 Besmira Kurti Juridik Zyra Vendore Tiranë 28.05
6 Megi Permeti Juridik Zyra Vendore Tiranë 27
7 Megi Kasapi Juridik Zyra Vendore Tiranë 27
8 Gentiana Geci Juridik Zyra Vendore Tiranë 26
9 Mishael Metalla Juridik Zyra Vendore Tiranë 26
10 Malbora Shehu Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
11 Enkeleda Limanaqi Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
12 Sidorela Memolla Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
13 Redona Cullhaj Juridik Zyra Vendore Tiranë 25
14 Elina Kullau Juridik Zyra Vendore Tiranë 24.5
15 Anxhelina Mici Juridik Zyra Vendore Vlore 24
16 Malbora Lusha Juridik Zyra Vendore Durres 24
17 Adrian Sheshi Juridik Zyra Vendore Tiranë 23.5
18 Etleva Shtjefni Juridik Zyra Vendore Shkoder 23
19 Donatela Spahija Juridik Zyra Vendore Tirane 23
20 Driola Gruda Juridik Zyra Vendore Tiranë 22
21 Gineda Duka Juridik Zyra Vendore Tiranë 22
22 Fabian Gozhita Juridik Zyra Vendore Tiranë 21