Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

[table caption=”” width=”720″ colwidth=”120|120|120|120|120|120″ colalign=”left|left|left|left|left|left”]
Nr. rendor;Data e regjistrimit të kërkesës;Objekti;Data e kthimit të përgjigjes;Statusi i kërkesës;Tarifa
;;;;;
[/table]