Urdhër nr. 178

  • Urdhër Nr. 178 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROCEDURAT E ORGANIZIMIT DHE FAZAT E ZHVILLIMIT TË VLERËSIMIT PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË EMËRUAR PËRKOHËSISHT NË POZICIONIN E VOKATIT TË SHTETIT”