Abaz Deda

 

AbazAbaz Deda ka lindur në Lurë, më 25.04.1964. Ka përfunduar studimet e larta ne vitin 1990, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë.

Gjatë periudhës kohore 1990-1991 z. Deda ka punuar në Hetuesinë e Rrethit Dibër. Për periudhën kohore 1991-1993, ka kryer detyrën e Kryetarit të Gjykatës së Bulqizë dhe  komanduar në Gjykatën e Rrethit Dibër. Në janar të vitit 1993 është emëruar Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, punë të cilën e ka kryer deri në vitin 2002.

Me krijimin e Avokaturës së Shtetit nga viti 2002, është emëruar Avokat Shteti në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit. Në periudhën shtator 2009 – janar 2010 ka kryer  detyrën e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. Prej muajit shtator 2009 është emëruar Kryetar i Zyrës së Përfaqësimit ligjor në Gjykatat Kombëtare.

Z. Deda, gjatë ushtrimit të detyrave funksionale ka kryer trajnime të ndryshme pranë organizatave vendase dhe të huaja kryesisht në fushat civile e administrative. Në peruidhën 2000-2002 është trajnuar nga Shkolla e Magjistraturës Tiranë, nëpërmjet projektit “Danida”.

 E-mail: Abaz.Deda@avokaturashtetit.gov.al