Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa