Njoftim për Ftesë për Negociata/Notification on the Invitation for Bid

Njoftim për Ftesë për Negociata

Bazuar në nenin 18 të Ligjit nr.10018 datë 13.11.2008 Për Avokaturën e Shtetit” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.392 datë 8.04.2009 “Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me institucionet dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit në gjykim si edhe për rregullat procedurale” dheUrdhrin nr.112 datë 12.09.2018 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, Avokatura e Shtetit paraqet njoftimin e mëposhtëm për Ftesën për Negociata.

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Rr.”Abdi Toptani”, Nr.5, kt.5, Tiranë, Shqipëri.

Objekti i Ftesës për Negociata/Shërbimet

Përfaqësimi dhe mbrojtja e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (Republika e Shqipërisë) në zhvillimin e gjykimit të arbitrazhit sipas rregullave të UNCITRAL (1976), të inicuar nga shoqëria “Valeria Italia” s.r.l., me objekt mosmarrëveshje të lindura për shkak të cënimit të investimit të saj në ndërmarrjen e përbashkët agro-ekonomike “AgriGose”, e cila do të ushtronte aktivitetin e saj në fushën e kultivimit dhe prodhimit të bimëve të fushës me teknologji moderne, transformimit industrial, konservimi, magazinimi etj.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të Ftesës për Negociata, duke kontaktuar personin e mëposhtëm:

Helidon Jaçellari

Avokat Shteti

Email helidon.jacellari@avokaturashtetit.gov.al

 

***(For English)

Notification on the Invitation for Bid

Based on article 18 of the law no. 10018 dated 13.11.2008 “On the State Advocate’s Office”, Chapter III of Council of Minister’s Decision no. 392, dated 08.04.2009 “On relations of the State Advocacy Office with public institutions and entities, on the role of the state advocates on trials, as well as on the specific procedural rules” and Order no. 112 dated 12.09.2018 of the State Advocate General, the State Advocate’s Office submits the following notification on the Invitation for Bid.

Contracting Authority:

The State Advocate’s Office of the Republic of Albania with address: Rr. “Abdi Toptani”, Nr. 5 – Tirana, Albania  

 

Subject-matter of the Bidding Invitation/Services

Representation and defense of the The Ministry of Agriculture and Rural Development (Republic of Albania)in the arbitration process under the UNCITRAL rules (1976), initiated by the company “Valeria Italia” s.r.l., with the object of dispute arising from the violation of its investment in the joint agro-economic enterprise “AgriGose”, which would carry out its activity in the field of cultivation and production of field plants with modern technology, industrial transformation, conservation, storage, etc.

Expression of interest

If you need a more detailed information and the entire Bid Invitation please contact the following person:

Helidon Jaçellari

State Advocate

Email: helidon.jacellari@avokaturashtetit.gov.al