NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM 

FTESË PËR OFERTË

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.381, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për përzgjedhjen, kontraktimin e pagesën e avokatëve ose zyrave të avokatisë vendase ose të huaja”, komisioni i ngritur për kryerjen e procedurës përzgjedhëse me Urdhrin nr. 180/1, datë 18.06.2019 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së konkurrimit për përzgjedhjen dhe kontraktimin e avokatit ose të zyrës së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri

Objekti i kontratës

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të procesit të anulimit të një vendimi arbitrazhi në ICSID.

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 05.07.2019, ora  14.00 CET.

 Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me email personin e mëposhtëm:

Boriana Nikolla
Avokat Shteti
Email boriana.nikolla@avokaturashtetit.gov.al

Continue reading

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM 

FTESË PËR OFERTË

Në mbështetje të nenit 18, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, të paragrafit (ii) të shkronjës “f” të pikës 3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242 datë 19.04.2019 “Për autorizimin e Avokaturës së Shtetit për kryerjen e procedurave të kontraktimit të shërbimit të konsulencës për marrëveshjen e koncesionit të lidhur me Shoqërinë “Tirana International Partners” sh.p.k. për Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” Rinas, Tiranë, si dhe përcaktimin e procedurës përkatëse të  përzgjedhjes”, Komisioni i ngritur për kryerjen e procedurës përzgjedhëse me Urdhrin nr. 98, datë 19.04.2019  të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurave të përzgjedhjes së konsulentit të huaj për marrëveshjen e koncesionit të lidhur me Shoqërinë “Tirana International Partners” sh.p.k. për Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” Rinas, Tiranë dhe ju fton të paraqesni interesin tuaj sëbashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë me adresë: Adresa: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri

Objekti kontratës

Sigurimi i konsulencës së huaj me qëllim mbrojtjen e interesave të shtetit Shqiptar, në kushtet e negocimit apo rishikimit të mundshëm të Marrëveshjes së Koncesionit të lidhur me Tirana International Partners SH.P.K., për Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” Rinas, Tiranë.

Kohëzgjatja e Kontratës

Kohëzgjatja e kontratës do të përcaktohet me marrëveshje mes palëve gjatë negocimit të kontratës mbi bazë të kohëzgjatjes së arësyeshme të nevojshme të realizimit të objektit të shërbimit dhe komunikimeve vijuese me ministritë përgjegjëse.

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Ofertat do të dorëzohen në adresën: Avokatura e Shtetit, Rruga “Abdi Toptani, Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri deri ditën e enjte datë 25.04.2019 ora 16:00.

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë  të Ftesës për Ofertë, duke kontaktuar me email personin e mëposhtëm:

Brunilda Lilo
Avokat Shteti
Email brunilda.lilo@avokaturashtetit.gov.al

Continue reading

Njoftim për Shpalljen e Pozicioneve Vakante Pranë Avokaturës së Shtetit