NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESË PËR OFERTË

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr.135 datë 14.7.2021 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë, në një proces arbitrazhi të iniciuar para Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë (ICC).

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 22.7.2021 ora 12.00 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbitrazhicc@avokaturashtetit.gov.al

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment””, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.135, dated 14.7.2021, of the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer / law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

Representation and protection of the interests of the Republic of Albania, in an arbitration process initiated before the International Chamber of Commerce (ICC).

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 22.7.2021, time 12.00 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbitrazhicc@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESË PËR OFERTË

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës, komisioni i ngritur për zhvillimin e procedurës të kontraktimit me Urdhrin nr.216/2, datë 21.5.2021 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë, në një proces arbitrazhi të iniciuar para Qendrës Ndërkombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve së Investimeve (ICSID).

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 03.6.2021 ora 16:30 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbitrazharb2@avokaturashtetit.gov.al

 

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020″On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment””, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no. 216/2 dated 21.5.2021, of the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer / law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

Representation and protection of the interests of the Republic of Albania, in an arbitration process initiated before the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 03.6.2021, time 16:30 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbitrazharb2@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESË PËR OFERTË

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës, komisioni i ngritur për kryerjen e procedurës përzgjedhëse me urdhrin nr.66 datë 08.4.2021 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë, në një proces arbitrazhi të iniciuar para Qendrës Ndërkombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve së Investimeve (ICSID).

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Ofertat duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 20.04.2021, ora 16:30 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbitrazharb1@avokaturashtetit.gov.al

 

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020 “On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment”, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no.66, dated 08.4.2021 of the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer / law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Contract subject

Representation and protection of the interests of the Republic of Albania, in an arbitration process initiated before the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 20.04.2021, time 16:30 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbitrazharb1@avokaturashtetit.gov.al

NJOFTIM – VENDIM I GJYKATËS EVROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT “XHOXHAJ K. SHQIPËRISË”, KËRKESA NR. 15227/19

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) në datën 09.02.2021, ka shpallur vendimin, për aplikimin nr. 15227/19, që i përket çështjes “Xhoxhaj k. Shqipërisë”.[1]

Kjo çështje është paraqitur në GjEDNj nga kërkuesja A.XH, ish anëtare e Gjykatës Kushtetuese kundër procesit të rivlerësimit të zhvilluar ndaj saj, njohur ndryshe si procesi i vetingut. Kërkuesja kishte ngritur një sërë pretendimesh në kuadër të procesit të rregullt ligjor, sipas Nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj), duke kundërshtuar kështu legjitimitetin e trupave të rivlerësimit dhe procesin në tërësi. Veç kësaj, kërkuesja kishte pretenduar se pasojë e shkarkimit nga detyra, ajo ishte cënuar në të drejtën e saj për jetë private dhe familjare garantuar nga Neni 8 i KEDNj.

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në përfundim të shqyrtimit të kërkesës, vendosi me shumicë votash se:

-        Nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 sa i përket pretendimit lidhur me mungesën e pavarësisë dhe paanësisë së organeve të Vetting-ut;

-        Nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 sa i përket pretendimit referuar parregullsisë së procedimeve;

-        Nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 sa i përket pretendimit lidhur me mungesën e mbajtjes së një seance publike përpara KPA;

-        Nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 sa i përket pretendimit për cënimin e së drejtës për siguri juridike;

-        Nuk ka shkelje të Nenit 8.”

Gjykata në arsyetimin e vendimit, ka vlerësuar se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Kolegji i Posaçëm i Apelimit, përmbushin kriteret e përcaktuara nga Konventa dhe jurisprudence e Gjykatës për tu konsideruar “gjykatë e pavarur, e paanshme dhe e krijuar me ligj” Gjithashtu, Gjykata ka vlerësuar se procesi i rivlerësimit në tërësi dhe ndaj kërkueses ka ndjekur një qëllim legjitim për pasjen e një gjyqësori të pavarur e të paanshëm dhe larg ndikimeve korruptive. Duke vlerësuar gjendjen e Gjyqësorit në Republikën e Shqipërisë e duke ju referuar opinioneve të Komisionit të Venecias për ndryshimet kushtetuese dhe për ligjin nr. 84/2016 “Për procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata ka vlerësuar se ky proces është i nevojshëm dhe një masë proporcionale, referuar kushteve në të cilat gjendej sistemi i drejtësisë.

Institucioni i Avokaturës së Shtetit ishte pjesë e këtij procesi duke përfaqësuar Republikën e Shqipërisë para GjEDNJ, sipas parashikimeve të ligjit nr. 10018/2008 “Për Avokaturën e Shtetit” të ndryshuar. Gjatë kësaj periudhe, nga komunikimi i çështjes nga Gjykata dhe gjatë fazës së paraqitjes së komenteve, kemi bashkëpunuar ngushtë me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit, si udhëheqëset e këtij procesi, e me këtë rast shprehim falënderimet për rolin e tyre.

Vendimi është njoftuar për palët dhe publikun në datën 09.02.2021. Sipas nenit 44/2 të Konventës, ky vendim do të bëhet final nëse brenda 3 muajve nga njoftimi, asnjëra nga palët nuk paraqet ankim për Dhomën e Madhe të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

NJOFTIM – FTESË PËR OFERTË / NOTIFICATION – CALL FOR OFFERS

NJOFTIM

FTESË PËR OFERTË

 

Në mbështetje të nenit 18, pika 2, të ligjit nr. 10018, datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, të ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.893, datë 18.11.2020 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kritereve për kontraktimin e pagesën e avokatëve/studiove të avokatisë, ekspertëve apo shërbimeve të tjera ndihmëse dhe mënyra e pagesës, komisioni i ngritur për kryerjen e procedurës përzgjedhëse me urdhrin nr.216, datë 31.12.2020 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit, ju njofton për fillimin e procedurës së kontraktimit e përzgjedhjes së avokatit/studios së avokatisë vendase ose të huaj, dhe ju fton të paraqisni interesin tuaj së bashku me ofertën përkatëse për të marrë pjesë në këtë procedurë me detajet si më poshtë vijon:

 

Autoriteti Kontraktues

Avokatura e Shtetit e Republikës së Shqipërisë, me adresë: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tiranë, Shqipëri.

 

Objekti i kontratës

Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë, në një proces arbitrazhi të iniciuar para Qendrës Ndërkombëtare të Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve së Investimeve (ICSID).

 

Afati dhe vendi i dorëzimit të ofertave

Oferta duhet të depozitohen pranë Zyrës së Protokollit të Avokaturës së Shtetit, me adresë Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa. 5, Kati 4, Tiranë, Shqipëri, deri në datën 15.01.2021, ora 14.00 CET.

 

Shprehja e interesit

Të interesuarit mund të kërkojnë informacion më të detajuar si dhe formatin e plotë të ftesës për ofertë, duke kontaktuar me e-mail adresën e mëposhtme:

arbitrazharb@avokaturashtetit.gov.al

 

 

NOTIFICATION

CALL FOR BID

 

Pursuant to Article 18, item 2 of Law no. 10018, dated 13.11.2008 “On State Advocate’s Office”, as amended, of the Council of Minister’s Decision no.893, dated 18.11.2020″On determining the procedures and criteria for contracting and the payment of lawyers / law firms, experts or other ancillary services and the method of payment””, the Commission established to perform the selection of the procedure with Order no. 216, dated 31.12.2020, of the State Advocate General notifies you of the commencement of the contracting procedure for the selection of a domestic or foreign lawyer / law firm, and invites you to submit your interest together with the relevant offer to participate in this procedure with the following details:

 

Contracting Authority

The State Advocates Office of the Republic of Albania, with address: Rruga “Abdi Toptani” Ndërtesa 5, kati 4, Tirana Albania

 

Contract subject

Representation and protection of the interests of the Republic of Albania, in an arbitration process initiated before the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

 

Deadline and place for delivering the bids

The Bid shall be submitted at the address “Avokatura e Shtetit, Rr.”Abdi Toptani” Nr.5, Kt. 4 Tiranë, Shqipëri until the date 15.01.2021, time 14:00 CET.

 

Expression of interest

The interested parties may request more detailed information as well as the full format of the Call for Bid by contacting the e-mail address:

arbitrazharb@avokaturashtetit.gov.al